dịch vụ kế toán giá rẻ

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

Bạn làm kế toán viên cho doanh nghiệp bất kỳ nào đó. Bạn hàng năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế...bạn làm bạn đã hiểu mình lập bctc để làm gì chưa ? Mục đích chính lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình. Hôm nay CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ kinh nghiệm 10 năm làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp của mình.

ke toan

 

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập với mục đích sau:

 

1 - Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

 

2 - Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

 

ke toan

 

Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính

 

1 - Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp bao gồm 4 biểu mẫu báo cáo:

 

- Bảng cân đối kế toán             Mẫu số B 01 - DN

- Kết quả hoạt động kinh doanh                      Mẫu số B 02 - DN

- Lưu chuyển tiền tệ                 Mẫu số B 03 - DN

- Thuyết minh báo cáo tài chính                      Mẫu số B 09 - DN

 

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu chỉ đạo, điều hành, các ngành, các Tổng công ty, các tập đoàn sản xuất, liên hiệp các xí nghiệp, các công ty liên doanh... có thể quy định thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

 

ke-toan

 

Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp.

 

Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung, sửa đổi hoặc chi tiết các chỉ tiêu cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Mời bạn tham khảo một số địa chỉ học kế toán uy tín sau đây

Bình luận

Bình luận