dịch vụ kế toán giá rẻ

Hướng dẫn quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Thông tư
của Bộ Tài chính số 21/2000/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2000 Hướng dẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ qui định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;
Để tăng cường hiệu quả quản lý tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp như sau:

I- Qui định chung:

1. Tất cả các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là đơn vị dự toán) có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán năm về thu chi kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn ngoài ngân sách nhà nước theo qui định tại các văn bản của Nhà nước hiện hành và là đối tượng để kiểm tra, thẩm tra, và thông báo quyết toán.
2. Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm chủ trì kiểm tra xét duyệt quyết toán và thông báo quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp dưới. Cơ quan Tài chính các cấp (Bộ Tài chính đối với cơ quan Trung ương, Sở Tài chính - Vật giá đối với các cơ quan thuộc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài chính đối với cơ quan thuộc cấp huyện, quận) có trách nhiệm thẩm tra quyết toán và thông báo quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp I.
3. Thủ trưởng đơn vị dự toán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ, sổ kế toán và các tài liệu liên quan cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra quyết toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của số liệu báo cáo quyết toán.
4. Kho bạc Nhà nước trực tiếp quản lý chi có trách nhiệm xác nhận toàn bộ số kinh phí của đơn vị dự toán đã được kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.
5. Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu có trách nhiệm xác nhận số thuế của đơn vị dự toán thực nộp ngân sách nhà nước (Nếu có).

 

Bình luận

Bình luận