dịch vụ kế toán giá rẻ

HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

I. Phân loại tiền lương

- Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau.

1. Phân loại theo thời gian lao động

Là toàn bộ những lao động thường xuyên có trong danh sách gồm có số hợp đồng dài hạn. Ngoài ra còn có lao động tạm thời mang tính thời vụ.

2. Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất

- Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận nhân công trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện các lao vụ dịch vụ.

- Lao động gián tiếp sản xuất là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đó là bộ phận quản lý, hành chính, kế toán…

+ Lao động thường xuyên có ký hợp đồng lao động, có trong bảng lương: Lao động ngắn hạn và lao động dài hạn.

+ Lao động không thường xuyên: Hợp đồng khoán việc, hợp đồng giao việc

 

II. Hình thức tiền lương

* Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ.

- Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.

- Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.

- Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một người làm việc và tính bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.

* Tiền lương tính theo sản phẩm

- Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp là tiền lương phải trả cho người lao động tính trực tiếp cho sản phẩm đã hoàn thành đúng quy cách, chất lượng và đơn giá tiền lương theo sản phẩm quy định.

- Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp là tiền lương trả cho người lao động ở bộ phận vận hành máy móc hoặc vận chuyển nguyên vật liệu hoặc thành phẩm.

- Tiền lương theo sản phẩm có thưởng có phạt là tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp, ngoài ra còn được thưởng về chất lượng tốt, năng suất cao và tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, phạt khi bị vi phạm theo các quy định của công ty.

* Quỹ tiền lương

Là toàn bộ tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian làm việc mà doanh nghiệp đã quy định cho họ theo hợp đồng bao gồm lương chính, phụ cấp các loại.

- Tiền lương chính là tiền lương phải trả bao gồm lương cơ bản nhân hệ số tiền lương cộng các khoản phụ cấp theo lương cộng tiền mức thưởng cộng tiền làm thêm giờ.

- Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động không làm nghiệp vụ chính nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định.

II. Hạch toán tiền lương

- Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ vào biên bản vào ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác.

*TK sử dụng: TK 334 (Phải trả cho người lao động)

TK này dùng để thanh toán cho công nhân viên chức của doanh nghiệp về tiền lương cộng các khoản thu nhập của họ.

Kết cấu Tài khoản

 

TK 334

- Nợ: Các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của người lao động (trừ tiền tạm ứng nếu có) hoặc thanh toán tiền bồi thường thuế TNCN, thu các khoản bảo hiểm theo quy định.
- Số dư Nợ: Trả các khoản cho người lao động

- Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên

 

Chứng từ sử dụng:

- Bảng chấm công

- Bảng thống kê khối lượng sản phẩm

- Đơn giá tiền lương theo sản phẩm

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc

- Hợp đồng giao khoán

- Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ

- Bảng lương đã phê duyệt

- Phiếu chi/ UNC trả lương

- Phiếu lương từng cá nhân

I) Bộ phận hành chính (gián tiếp)

II) Bộ phận sản xuất:

Lập hợp đồng không thường xuyên

- Hợp đồng giao khoán

- Danh sách người lao động (nhóm lao động)

- Biên bản nghiệm thu khối lượng, công việc

- Biên bản bàn giao

- Phiếu chi tiền (DN)

- Giấy biên nhận tiền

- Danh sách cấp tiền cho nhóm lao động có chữ ký từng người

- Bản cam kết (mẫu 23/KK TNCN

- Thanh lý Hợp đồng

Bình luận

Bình luận