dịch vụ kế toán giá rẻ

Ebook kế toán Doanh nghiệp công nghiệp và xây lắp

Ebook kế toán Doanh nghiệp công nghiệp và xây lắp

Đặc điểm doanh nghiệp công nghiệp
Doanh nghiệp công nghiệp là những doanh nghiệp sản xuất theo kiểu hàng loạt
với số lượng lớn một hoặc một số loại sản phẩm và đối tượng tính giá thành là từng loại
sản phẩm, hàng hóa.
Doanh nghiệp công nghiệp thường có một số loại hình cơ bản như:
Doanh nghiệp sản xuất giản đơn
Thường là những doanh nghiệp chỉ sản xuất một số ít mặt hàng với khối lượng
lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, sản phẩm dở dang không có hoặc có không đáng kể như các
doanh nghiệp khai thác than, quặng, hải sản,… Do số lượng mặt hàng ít nên việc hạch
toán chi phí sản xuất được mở ở một sổ (thẻ) kế toán hạch toán chi phí snar xuất. Công
việc tính giá thành thường được tiến hành vào cuối tháng theo phương pháp trực tiếp....

Bạn tải về tại đây.

Bình luận

Bình luận